Download references

Open Access

Burst expansion, distribution and diversification of MITEs in the silkworm genome

Min-Jin Han, Yi-Hong Shen, Ying-Hui Gao, Li-Yong Chen*, Zhong-Huai Xiang and Ze Zhang*

BMC Genomics 2010, 11:520  doi:10.1186/1471-2164-11-520

Include


Format