Download references

Open Access Open Badges

A BAC/BIBAC-based physical map of chickpea, Cicer arietinum L

Xiaojun Zhang, Chantel F Scheuring, Meiping Zhang, Jennifer J Dong, Yang Zhang, James J Huang, Mi-Kyung Lee, Shahal Abbo, Amir Sherman, Dani Shtienberg, Weidong Chen, Fred Muehlbauer and Hong-Bin Zhang*

BMC Genomics 2010, 11:501  doi:10.1186/1471-2164-11-501

Include


Format