Download references

Open Access Open Badges

Complete mitochondrial genomes of Taenia multiceps, T. hydatigena and T. pisiformis: additional molecular markers for a tapeworm genus of human and animal health significance

Wan-Zhong Jia, Hong-Bin Yan, Ai-Jiang Guo, Xing-Quan Zhu, Yu-Chao Wang, Wan-Gui Shi, Hao-Tai Chen, Fang Zhan, Shao-Hua Zhang, Bao-Quan Fu, D Timothy J Littlewood* and Xue-Peng Cai*

BMC Genomics 2010, 11:447  doi:10.1186/1471-2164-11-447

Include


Format