Download references

Open Access Highly Accessed

EST analysis reveals putative genes involved in glycyrrhizin biosynthesis

Ying Li, Hong-Mei Luo, Chao Sun, Jing-Yuan Song, Yong-Zhen Sun, Qiong Wu, Ning Wang, Hui Yao, André Steinmetz* and Shi-Lin Chen*

BMC Genomics 2010, 11:268  doi:10.1186/1471-2164-11-268

Include


Format