Download references

Open Access Open Badges

Probing the endosperm gene expression landscape in Brassica napus

Yi Huang, Liang Chen, Liping Wang, Kannan Vijayan, Sieu Phan, Ziying Liu, Lianglu Wan, Andrew Ross, Daoquan Xiang, Raju Datla, Youlian Pan* and Jitao Zou*

BMC Genomics 2009, 10:256  doi:10.1186/1471-2164-10-256

Include


Format