Open Access Email this article to a friend

Genetic map of Triticum turgidum based on a hexaploid wheat population without genetic recombination for D genome

Li Zhang, Jiang-Tao Luo, Ming Hao, Lian-Quan Zhang, Zhong-Wei Yuan, Ze-Hong Yan, Ya-Xi Liu, Bo Zhang, Bao-Long Liu, Chun-Ji Liu, Huai-Gang Zhang, You-Liang Zheng and Deng-Cai Liu*

BMC Genetics 2012, 13:69  doi:10.1186/1471-2156-13-69

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive BMC Genetics's emails?