Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Paternal genetic affinity between western Austronesians and Daic populations

Hui Li*, Bo Wen, Shu-Juo Chen, Bing Su, Patcharin Pramoonjago, Yangfan Liu, Shangling Pan, Zhendong Qin, Wenhong Liu, Xu Cheng, Ningning Yang, Xin Li, Dinhbinh Tran, Daru Lu, Mu-Tsu Hsu, Ranjan Deka, Sangkot Marzuki, Chia-Chen Tan and Li Jin*

BMC Evolutionary Biology 2008, 8:146  doi:10.1186/1471-2148-8-146

Include


Format