Download references

Open Access Open Badges

Evidence of recent natural selection on the Southeast Asian deletion (--SEA) causing α-thalassemia in South China

Qin-Wei Qiu, Dong-Dong Wu, Li-Hua Yu, Ti-Zhen Yan, Wen Zhang, Zhe-Tao Li, Yan-Hui Liu, Ya-Ping Zhang and Xiang-Min Xu*

BMC Evolutionary Biology 2013, 13:63  doi:10.1186/1471-2148-13-63

Include


Format