Table 1

The sample sizes and geographical locations of the C. taliensis populations in this study
Population code Geographical origins Latitude (N) Longitude (E) Sample Sizes
rpl32- trnL PAL
1. BD Bada, Menghai 21°50´ 100°06´ 8 5
2. CNB Bajiaozhai, Changning 24°45´ 99°47´ 9 7
3. CNC Chashanhe, Changning 24°58´ 99°36´ 9 9
4. CY Shanjia, Cangyuan 23°11´ 99°22´ 10 7
5. FQ Xiangzhuqing, Fengqing 24°36´ 100°09´ 9 7
6. GM Manghong, Gengma 23°33´ 99°35´ 8 5
7. JC Yaoren Mountain, Jiangchen 22°30´ 102°01´ 7 8
8. MD Lexin, Kachin State, Myanmar 24°49´ 97°44´ 12 4
9. MJ Yayi, Mojiang 23°11´ 101°43´ 9 7
10. NE Baicaodi, Ninger 23°15´ 100°04´ 7 8
11. SJ Mengku, Shuangjiang 23°41´ 99°47´ 7 6
12. TCB Gaoligong Mountain, Tengchong 24°55´ 98°45´ 10 6
13. TCD Gaoligong Mountain, Tengchong 24°56´ 98°44´ 10 7
14. TCH Houqiao, Tengchong 25°17´ 98°07´ 8 6
15. XM Mengka, Ximeng 22°44´ 99°26´ 10 5
16. YD Tanglishan, Yongde 24°02´ 99°13´ 9 7
17. YJ Yangchajie, Yuanjiang 23°40´ 101°45´ 7 6
18. YJM Mengnong, Yingjiang 24°49´ 97°56´ 8 8
19. YJX Xima, Yingjiang 24°42´ 97°44´ 9 5
20. YX Manwan, Yunxian 24°39´ 100°19´ 8 7
21. ZY Shanjie, Zhenyuan 24°07´ 101°14´ 9 7
Total 183 137

Liu et al.

Liu et al. BMC Evolutionary Biology 2012 12:92   doi:10.1186/1471-2148-12-92

Open Data