Table 1

The distribution of the ADH1B*47His allele in the 38 East Asian populations.

Population

Long. (E)

Lat. (N)

Sample Size

Language

ADH1B*47His Frequency (%)


Han Chinese

679

66.7

Jilin

125

44

14

Han

50

Gansu

105

36

174

Han

59.8

Shanxi

112

37.5

44

Han

61.4

Shannxi

108

34.5

52

Han

62.5

Shandong

120

37

90

Han

63.3

Henan

112

34

56

Han

64.3

Anhui

118

33

34

Han

66.2

Liaonin

124

42

28

Han

67.9

Hubei

113

30

41

Han

70.7

Jiangsu

119

34

24

Han

70.8

Guangxi

109

24

9

Han

72.2

Guizhou

107

28

61

Han

75.4

Hunan

110

27.5

20

Han

82.5

Zhejiang

121

30

32

Han

98.5

Tibetan

1088

14.1

Shannan

92

29

34

Tibeto-Burman

11.8

Dangxiong

91

30.5

816

Tibeto-Burman

13.1

Changdou

97

31

56

Tibeto-Burman

14.3

Rikaze

89

29

55

Tibeto-Burman

16.4

Qinghai

96

33

127

Tibeto-Burman

20.5

Bulang

100

23.5

30

Austro-Asiatic

1.7

Cambodian

105

13

17

Austro-Asiatic

20.6

Hani

102.5

23

30

Tibeto-Burman

41.7

Bai

100

25.5

30

Tibeto-Burman

50

Yi

101.5

24.5

30

Tibeto-Burman

55

Tujia

109

30

31

Tibeto-Burman

66.1

Dai

100

23.5

30

Daic

43.3

Maonan

108

25

15

Daic

60

Buyi

106.5

26

45

Daic

63.3

Shui

108

26

11

Daic

66.7

Chuang

108

23

33

Daic

72.7

Gelo

106

27

10

Daic

75

Mulam

109

24

12

Daic

75

Dong

58

65.5

Hunan

110

27.5

42

Daic

64.3

Guangxi

109

26

16

Daic

68.7

Yao

111

25

58

Hmong-Mien

64.7

Miao

109

26

29

Hmong-Mien

70.7

She

118

27

12

Hmong-Mien

91.7

Manchu

125

42.5

27

Altai

66.7


Peng et al. BMC Evolutionary Biology 2010 10:15   doi:10.1186/1471-2148-10-15

Open Data