Download references

Open Access Open Badges

Lentivirus-mediated RNA interference targeting the H19 gene inhibits cell proliferation and apoptosis in human choriocarcinoma cell line JAR

Li-Li Yu, Kai Chang, Lin-Shan Lu, Dan Zhao, Jian Han, Ying-Ru Zheng, Yao-Hua Yan, Ping Yi, Jian-Xin Guo, Yuan-Guo Zhou, Ming Chen* and Li Li*

BMC Cell Biology 2013, 14:26  doi:10.1186/1471-2121-14-26

Include


Format