Open Access Email this article to a friend

BMSCs reduce rat granulosa cell apoptosis induced by cisplatin and perimenopause

Jun-qi Guo, Xia Gao, Zhi-jie Lin, Wei-zhen Wu, Liang-hu Huang, Hui-yue Dong, Jin Chen, Jun Lu, Yun-fen Fu, Jin Wang, Yu-jie Ma, Xiao-wen Chen, Zhi-xian Wu, Fu-qiang He, Shun-liang Yang, Lian-ming Liao, Feng Zheng and Jian-ming Tan*

BMC Cell Biology 2013, 14:18  doi:10.1186/1471-2121-14-18

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive BMC Cell Biology's emails?