Open Access Research article

BMSCs reduce rat granulosa cell apoptosis induced by cisplatin and perimenopause

Jun-qi Guo, Xia Gao, Zhi-jie Lin, Wei-zhen Wu, Liang-hu Huang, Hui-yue Dong, Jin Chen, Jun Lu, Yun-fen Fu, Jin Wang, Yu-jie Ma, Xiao-wen Chen, Zhi-xian Wu, Fu-qiang He, Shun-liang Yang, Lian-ming Liao, Feng Zheng and Jian-ming Tan*

BMC Cell Biology 2013, 14:18  doi:10.1186/1471-2121-14-18

Article Metrics

2166
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 54 accesses
  • Last 365 days: 697 accesses
  • All time: 2166 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information