Reasearch Awards nomination

Email updates

Keep up to date with the latest news and content from BMC Cell Biology and BioMed Central.

Open Access Research article

BMSCs reduce rat granulosa cell apoptosis induced by cisplatin and perimenopause

Jun-qi Guo, Xia Gao, Zhi-jie Lin, Wei-zhen Wu, Liang-hu Huang, Hui-yue Dong, Jin Chen, Jun Lu, Yun-fen Fu, Jin Wang, Yu-jie Ma, Xiao-wen Chen, Zhi-xian Wu, Fu-qiang He, Shun-liang Yang, Lian-ming Liao, Feng Zheng and Jian-ming Tan*

BMC Cell Biology 2013, 14:18  doi:10.1186/1471-2121-14-18

Accesses  

  • Last 30 days: 74 accesses
  • Last 365 days: 1260 accesses
  • All time: 1437 accesses