Download references

Open Access

Transdifferentiation-inducing HCCR-1 oncogene

Seon-Ah Ha, Hyun K Kim, JinAh Yoo, SangHee Kim, Seung M Shin, Youn S Lee, Soo Y Hur, Yong W Kim, Tae E Kim, Yeun J Chung, Shin S Jeun, Dong W Kim, Yong G Park, Jin Kim, Soon Y Shin, Young H Lee and Jin W Kim*

BMC Cell Biology 2010, 11:49  doi:10.1186/1471-2121-11-49

Include


Format