Download references

Open Access Highly Accessed

Accurate microRNA target prediction correlates with protein repression levels

Manolis Maragkakis*, Panagiotis Alexiou, Giorgio L Papadopoulos, Martin Reczko, Theodore Dalamagas, George Giannopoulos, George Goumas, Evangelos Koukis, Kornilios Kourtis, Victor A Simossis, Praveen Sethupathy, Thanasis Vergoulis, Nectarios Koziris, Timos Sellis, Panagiotis Tsanakas and Artemis G Hatzigeorgiou*

BMC Bioinformatics 2009, 10:295  doi:10.1186/1471-2105-10-295

Include


Format