Download references

Open Access Highly Accessed

Proteomic analysis on N, N -dinitrosopiperazine-mediated metastasis of nasopharyngeal carcinoma 6-10B cells

Yuejin Li, Na Liu, Damao Huang, Zhenlin Zhang, Zhengke Peng, Chaojun Duan, Xiaowei Tang, Gongjun Tan, Guangrong Yan, Wenhua Mei and Faqing Tang*

BMC Biochemistry 2012, 13:25  doi:10.1186/1471-2091-13-25

Include


Format