Skip to main content

Search

41 result(s) for 'author#Suning Chen' within BMC

Page 1 of 3

Sort by: Relevance | Date

 1. Epstein-Barr virus (EBV) is ubiquitously associated with nasopharyngeal carcinoma (NPC). EBV encodes two groups of microRNAs (miRNAs) which are divided into BamHI fragment H rightward open reading frame 1 (BHRF1)...

  Authors: Cheng Lin, Jingfeng Zong, Wansong Lin, Minghui Wang, Yuanji Xu, Rui Zhou, Shaojun Lin, Qiaojuan Guo, Honglin Chen, Yunbin Ye, Bin Zhang and Jianji Pan
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2018 37:283

  The Correction to this article has been published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2019 38:34

 2. miR-203a-3p was reported as a tumor suppressor and disregulated in many malignancies including nasopharyngeal carcinoma (NPC). However, its function in tumor growth and metastasis in NPC has rarely been reported.

  Authors: Ning Jiang, Xuesong Jiang, Zhenzhang Chen, Xue Song, Lirong Wu, Dan Zong, Dan Song, Li Yin, Dejun Wang, Cheng Chen, Xiuhua Bian and Xia He
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2017 36:138
 3. Breast cancer metastasis suppressor 1 (BRMS1) is a metastasis suppressor gene. This study aimed to investigate the impact of BRMS1 on metastasis in nasopharyngeal carcinoma (NPC) and to evaluate the prognostic...

  Authors: Rui-Xue Cui, Na Liu, Qing-Mei He, Wen-Fei Li, Bi-Jun Huang, Ying Sun, Ling-Long Tang, Mo Chen, Ning Jiang, Lei Chen, Jing-Ping Yun, Jing Zeng, Ying Guo, Hui-Yun Wang and Jun Ma
  Citation: BMC Cancer 2012 12:376
 4. Cancerous inhibitor of protein phosphatase 2A (CIP2A) is an oncoprotein that acts as a prognostic marker for several human malignancies. In this study, we investigated the clinical significance of CIP2A and it...

  Authors: Na Liu, Qing-Mei He, Jie-Wei Chen, Ying-Qin Li, Ya-Fei Xu, Xian-Yue Ren, Ying Sun, Hai-Qiang Mai, Jian-Yong Shao, Wei-Hua Jia, Tie-Bang Kang, Mu-Sheng Zeng and Jun Ma
  Citation: Molecular Cancer 2014 13:111
 5. Great progress has been achieved in the study of the aerobic glycolysis or the so-called Warburg effect in a variety of cancers; however, the regulation of the Warburg effect in Nasopharyngeal carcinoma (NPC) ...

  Authors: Cheng-fu Cai, Guo-dong Ye, Dong-yan Shen, Wei Zhang, Mao-li Chen, Xin-xin Chen, Da-xiong Han, Yan-jun Mi, Qi-cong Luo, Wang-yu Cai and Shu-yu Yang
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2018 37:104
 6. Following publication of the original article [1], the authors reported two errors in the article. In the caption of Figure 1c the sentence “The 20 most highly upregulated EBV BART miRNAs identified between NP...

  Authors: Cheng Lin, Jingfeng Zong, Wansong Lin, Minghui Wang, Yuanji Xu, Rui Zhou, Shaojun Lin, Qiaojuan Guo, Honglin Chen, Yunbin Ye, Bin Zhang and Jianji Pan
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2019 38:34

  The original article was published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2018 37:283

 7. Authors: Qian Jiang, Zongru Li, Yazhen Qin, Weiming Li, Na Xu, Bingcheng Liu, Yanli Zhang, Li Meng, Huanling Zhu, Xin Du, Suning Chen, Yang Liang, Yu Hu, Xiaoli Liu, Yongping Song, Lichuang Men…
  Citation: Journal of Hematology & Oncology 2022 15:159

  The Correction to this article has been published in Journal of Hematology & Oncology 2023 16:13

  The original article was published in Journal of Hematology & Oncology 2022 15:113

 8. Authors: Qian Jiang, Zongru Li, Yazhen Qin, Weiming Li, Na Xu, Bingcheng Liu, Yanli Zhang, Li Meng, Huanling Zhu, Xin Du, Suning Chen, Yang Liang, Yu Hu, Xiaoli Liu, Yongping Song, Lichuang Men…
  Citation: Journal of Hematology & Oncology 2023 16:13

  The original article was published in Journal of Hematology & Oncology 2022 15:113

 9. Primary testicular lymphoma (PTL), often appearing as focal masses in the scrotum and epididymides, is the most frequent testicular tumor in aged men. Although MYD88 and CD79B mutations were the most common ge...

  Authors: Xinfeng Wang, Xiaoyu Xu, Wenzhi Cai, Haiyan Bao, Hongming Huang, Yifei Liu, Xi Yang, Changgeng Ruan, Depei Wu, Hongjie Shen and Suning Chen
  Citation: Biomarker Research 2020 8:10
 10. Bcl-3 as an oncoprotein is overexpressed in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Nedd4 binding protein 2 (N4BP2), which is located in the NPC susceptibility locus, is a Bcl-3 binding protein. This study is aimed to...

  Authors: Mei-Zhen Zheng, Hai-De Qin, Xing-Juan Yu, Ru-Hua Zhang, Li-Zhen Chen, Qi-Sheng Feng and Yi-Xin Zeng
  Citation: Journal of Translational Medicine 2007 5:36
 11. The molecular mechanisms underlying dysregulation of microRNAs have been documented in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Our previous study demonstrated that plasma miR-124 was down-regulated in NPC using microa...

  Authors: Xiao Hong Peng, Hao Ran Huang, Juan Lu, Xiong Liu, Fei Peng Zhao, Bao Zhang, Shao Xiong Lin, Lu Wang, Huai Hong Chen, Xia Xu, Fan Wang and Xiang Ping Li
  Citation: Molecular Cancer 2014 13:186
 12. Centromere protein N (CENP-N) has been reported to be highly expressed in malignancies, but its role and mechanism in nasopharyngeal carcinoma (NPC) are unknown.

  Authors: Cheng-Lin Qi, Mao-Ling Huang, You Zou, Rui Yang, Yang Jiang, Jian-Fei Sheng, Yong-Gang Kong, Ze-Zhang Tao, Hong-Yan Feng, Qing-Quan Hua, Li-Hong Bu and Shi-Ming Chen
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:390
 13. Persistence of CAR-T cell function is associated with relapse rate after CAR-T therapy, while co-stimulatory agents are highly concerned with the persistence of CAR-T cells. In this study, we designed and cons...

  Authors: Jingwen Tan, Yujie Jia, Meixia Zhou, Chengcheng Fu, Israth Jahan Tuhin, Jing Ye, Masuma Akter Monty, Nan Xu, Liqing Kang, Minghao Li, Jiaqi Shao, Xiaoyan Fang, Hongjia Zhu, Lingzhi Yan, Changju Qu, Shengli Xue…
  Citation: Journal of Hematology & Oncology 2022 15:39
 14. Protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) is upregulated in multiple tumors and plays a pivotal role in cancer cell proliferation. However, the role of PRMT5 in colorectal cancer remains poorly understood.

  Authors: Yao Shen, Pan Zhao, Kewei Dong, Jiajia Wang, Huichen Li, Mengyang Li, Ruikai Li, Suning Chen, Yuxia Shen, Zhiyu Liu, Mianjiao Xie, Peng Shen and Jian Zhang
  Citation: Cancer & Metabolism 2022 10:22
 15. Previous studies suggested that expression of cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) may promote the migration and invasion of human glioma cells. In this study, we aimed to evaluate the clinical value of CDK5 in di...

  Authors: Ruan Yushan, Chen Wenjie, Huang Suning, Dang Yiwu, Zhong Tengfei, Wickramaarachchi Mihiranganee Madushi, Luo Feifei, Zhang Changwen, Wen Xin, Gopaul Roodrajeetsing, Li Zuyun and Chen Gang
  Citation: World Journal of Surgical Oncology 2015 13:223
 16. Donor acute lymphoblastic leukemia with recipient intact is a rare condition. We report a case of donor developing acute lymphoblastic leukemia 8 yrs after donating both bone marrow and peripheral blood hemato...

  Authors: Di Zhou, Ting Xie, Suning Chen, Yipeng Ling, Yueyi Xu, Bing Chen, Jian Ouyang and Yonggong Yang
  Citation: BMC Cancer 2020 20:195