Skip to main content

Search

12 result(s) for 'author#Jingmin Gu' within BMC

Page 1 of 1

Sort by: Relevance | Date

 1. Adiponectin is reported to relate with cardiovascular diseases, we sought to examine whether adiponectin is associated with disease progression of heart failure from hypertension in rats in comparison with oth...

  Authors: Mingqiang Fu, Jingmin Zhou, Juying Qian, Xuejuan Jin, Hongmin Zhu, Chunlin Zhong, Michael Fu, Yunzeng Zou and Junbo Ge
  Citation: Lipids in Health and Disease 2012 11:106
 2. Brown-Vialetto-Van Laere Syndrome (BVVLS), a rare neurological disorder characterized by motor, sensory, and cranial neuronopathies, is mainly associated with defective riboflavin transporters encoded by SLC52...

  Authors: Kaili Shi, Zhen Shi, Huifang Yan, Xiaodong Wang, Yanling Yang, Hui Xiong, Qiang Gu, Ye Wu, Yuwu Jiang and Jingmin Wang
  Citation: BMC Medical Genetics 2019 20:76
 3. Host proteins interacting with pathogens are receiving more attention as potential therapeutic targets in molecular medicine. Streptococcus suis serotype 2 (SS2) is an important cause of meningitis in both humans...

  Authors: Hongtao Liu, Siyu Lei, Li Jia, Xiaojing Xia, Yingying Sun, Hexiang Jiang, Rining Zhu, Shuguang Li, Guanggang Qu, Jingmin Gu, Changjiang Sun, Xin Feng, Wenyu Han, Paul R. Langford and Liancheng Lei
  Citation: Veterinary Research 2021 52:30
 4. The natural history and genotype–phenotype correlation of Pelizaeus–Merzbacher disease (PMD) of Chinese patients has been rarely reported.

  Authors: Ruoyu Duan, Haoran Ji, Huifang Yan, Junyu Wang, Yu Zhang, Qian Zhang, Dongxiao Li, Binbin Cao, Qiang Gu, Ye Wu, Yuwu Jiang, Ming Li and Jingmin Wang
  Citation: Orphanet Journal of Rare Diseases 2022 17:137
 5. Aeromonas veronii (A. veronii) is a pathogenic that can infect human, animal and aquatic organisms, in which poses a huge threat to the health of many aquatic organisms such as Cyprinus carpio. In this study, Lac...

  Authors: Chong Chen, Shuo Zu, Dongxing Zhang, Zelin Zhao, Yalu Ji, Hengyu Xi, Xiaofeng Shan, Aidong Qian, Wenyu Han and Jingmin Gu
  Citation: Microbial Cell Factories 2022 21:114
 6. Fragile X syndrome is the most common genetic disorder of intellectual developmental disorder/mental retardation (IDD/MR). The prevalence of FXS in a Chinese IDD children seeking diagnosis/treatment in mainlan...

  Authors: Xiaoli Chen, Jingmin Wang, Hua Xie, Wenjuan Zhou, Ye Wu, Jun Wang, Jian Qin, Jin Guo, Qiang Gu, Xiaozhen Zhang, Taoyun Ji, Yu Zhang, Zhiming Xiong, Liwen Wang, Xiru Wu, Gary J. Latham…
  Citation: BMC Pediatrics 2015 15:77
 7. Metabolic syndrome (MetS) is characterized by a cluster of signs of metabolic disturbance and has caused a huge burden on the health system. The study aims to explore the prevalence and characteristics of MetS...

  Authors: Yilin Huang, Linfeng Zhang, Zengwu Wang, Xin Wang, Zuo Chen, Lan Shao, Ye Tian, Congying Zheng, Lu Chen, Haoqi Zhou, Xue Cao, Yixin Tian and Runlin Gao
  Citation: BMC Public Health 2022 22:1869
 8. IFN-γ has been traditionally recognized as an inflammatory cytokine that involves in inflammation and autoimmune diseases. Previously we have shown that sustained IFN-γ induced malignant transformation of bovi...

  Authors: Li Li, Fengyang Li, Xiuhong Hu, Zengshuai Wu, Wenbo Ren, Tingting Wang, Zhengchao Ji, Na Li, Jingmin Gu, Changjiang Sun, Xin Feng, Wenyu Han, Jing Huang and Liancheng Lei
  Citation: BMC Cancer 2022 22:864
 9. Intellectual disability/developmental delay is a complex condition with extraordinary heterogeneity. A large proportion of patients lacks a specific diagnosis. Next generation sequencing, enabling identificati...

  Authors: Huifang Yan, Zhen Shi, Ye Wu, Jiangxi Xiao, Qiang Gu, Yanling Yang, Ming Li, Kai Gao, Yinyin Chen, Xiaoping Yang, Haoran Ji, Binbin Cao, Ruoyu Duan, Yuwu Jiang and Jingmin Wang
  Citation: BMC Medical Genetics 2019 20:80
 10. Developmental delay (DD) and intellectual disability (ID) are frequently associated with a broad spectrum of additional phenotypes. Chromosomal microarray analysis (CMA) has been recommended as a first-tier te...

  Authors: Yanjie Fan, Yanming Wu, Lili Wang, Yu Wang, Zhuwen Gong, Wenjuan Qiu, Jingmin Wang, Huiwen Zhang, Xing Ji, Jun Ye, Lianshu Han, Xingming Jin, Yongnian Shen, Fei Li, Bing Xiao, Lili Liang…
  Citation: BMC Medical Genomics 2018 11:49
 11. While asthma comorbidities are associated with higher health care utilisation, lower quality of life and poorer asthma control, the impact of asthma comorbidities on hospitalisation for asthma exacerbation (H-...

  Authors: Wenqiao Wang, Jiangtao Lin, Xin Zhou, Changzheng Wang, Mao Huang, Shaoxi Cai, Ping Chen, Qichang Lin, Jianying Zhou, Yuhai Gu, Yadong Yuan, Dejun Sun, Xiaohong Yang, Lan Yang, Jianmin Huo, Zhuochang Chen…
  Citation: BMC Pulmonary Medicine 2022 22:261