Skip to main content

Ming K Jeang award 2019

  1. To determine whether and how exosomes from human umbilical vein endothelial cells (HUVEC-Exos) regulates vascular smooth muscle cells (VSMCs) calcification/senescence in high glucose condition.

    Authors: Shuang Li, Jun-Kun Zhan, Yan-Jiao Wang, Xiao Lin, Jia-Yu Zhong, Yi Wang, Pan Tan, Jie-Yu He, Xing-Jun Cui, Yi-Yin Chen, Wu Huang and You-Shuo Liu
    Citation: Cell & Bioscience 2019 9:1