Skip to content

Advertisement

Nagoya University

Supporter

Membership discount for research staff and students at Nagoya University

A membership discount is available for BioMed Central and SpringerOpen article-processing charges (APCs).

If you submit your manuscript from an IP address that has been registered by your institution, the membership discount will be automatically applied.

If you submit your manuscript using a non-registered IP address:

1) Please choose the option “I believe that I am covered by an institutional membership arrangement” on the APC agreement page

2) Select your institution from the drop-down list

3) Our Customer Service team will then handle your discount request before sending instructions on how to complete your submission

Nagoya University's Articles

Previous Page Page 1 of 7 Next Page
 1. Content type: Study protocol

  Authors: Hideo Saka, Chiyoe Kitagawa, Yukito Ichinose, Mitsuhiro Takenoyama, Hidenori Ibata, Tatsuo Kato, Koji Takami, Motohiro Yamashita, Tadashi Maeda, Sadanori Takeo, Hitoshi Ueda, Kan Okabayashi, Seiji Nagashima, Tadayuki Oka, Hidenori Kouso, Seiichi Fukuyama…

  Citation: Trials 2017 18:429

  Published on:

 2. Content type: Research

  Authors: Tomoko Hirakawa, Takeo Minaguchi, Yoshio Itani, Yuka Kasamatsu, Saki Murase, Shoko Sakurada, Hiroaki Nagano, Kazuhiro Takehara, Tomohiko Tsuruta, Atsushi Arakawa, Kouichiro Kawano, Hiroshi Tsubamoto, Takashi Ushiwaka, Taisuke Mori, Kana Iwai, Motoaki Saito…

  Citation: World Journal of Surgical Oncology 2017 15:132

  Published on:

 3. Content type: Original investigation

  Authors: Hirotsugu Yamada, Atsushi Tanaka, Kenya Kusunose, Rie Amano, Munehide Matsuhisa, Hiroyuki Daida, Masaaki Ito, Hiroyuki Tsutsui, Mamoru Nanasato, Haruo Kamiya, Yasuko K. Bando, Masato Odawara, Hisako Yoshida, Toyoaki Murohara, Masataka Sata and Koichi Node

  Citation: Cardiovascular Diabetology 2017 16:63

  Published on:

 4. Content type: Research

  Authors: Kazuhiro Tanaka, Susumu Joyama, Hirokazu Chuman, Hiroaki Hiraga, Hideo Morioka, Hideki Yoshikawa, Masami Hosaka, Mitsuru Takahashi, Tadahiko Kubo, Hiroshi Hatano, Mitsunori Kaya, Junya Toguchida, Yoshihiro Nishida, Akihito Nagano, Hiroshi Tsumura and Yukihide Iwamoto

  Citation: World Journal of Surgical Oncology 2016 14:306

  Published on:

Previous Page Page 1 of 7 Next Page

Find the right journal

Looking for a suitable journal?

Our portfolio of journals spans all areas of biology, biomedicine and medicine and includes both broad interest and specialist journals.

View our journals

Have a manuscript ready?

Read our submission guide for information on preparing your manuscript and finding the right journal

Journal Selector

Advertisement