Skip to main content

Chiang Mai University, Faculty of Medicine

Member

Chiang Mai University, Faculty of Medicine's Articles

Page 1 of 10

  1. Authors: Qing Zhang, Zhuo Cheng, Yanxiao Fan, Dezheng Zhang, Miaomiao Wang, Jihai Zhang, Sarana Sommano, Xianjin Wu and Chunlin Long
    Citation: Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2023 19:43