Download references

Open Access

DNA methylation status of NKX2-5, GATA4 and HAND1 in patients with tetralogy of fallot

Wei Sheng, Yanyan Qian, Huijun Wang, Xiaojing Ma, Ping Zhang, Lianwei Diao, Quan An, Long Chen, Duan Ma* and Guoying Huang*

BMC Medical Genomics 2013, 6:46  doi:10.1186/1755-8794-6-46

Include


Format