Open Access Pre-publication history

Mitochondrial proteomics of nasopharyngeal carcinoma metastasis

Jianping Liu, Xianquan Zhan*, Maoyu Li, Guoqing Li, Pengfei Zhang, Zhefeng Xiao, Meiying Shao, Fang Peng, Rong Hu and Zhuchu Chen*

BMC Medical Genomics 2012, 5:62  doi:10.1186/1755-8794-5-62

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 14 Aug 2012
Reviewer's Report Yangchao Chen 31 Aug 2012
Reviewer's Report Thian-Sze Wong 17 Sep 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 13 Oct 2012
Editorial acceptance 30 Nov 2012
Published 06 Dec 2012