Download references

Open Access

Mitochondrial proteomics of nasopharyngeal carcinoma metastasis

Jianping Liu, Xianquan Zhan*, Maoyu Li, Guoqing Li, Pengfei Zhang, Zhefeng Xiao, Meiying Shao, Fang Peng, Rong Hu and Zhuchu Chen*

BMC Medical Genomics 2012, 5:62  doi:10.1186/1755-8794-5-62

Include


Format