Download references

Open Access

Systematically characterizing and prioritizing chemosensitivity related gene based on Gene Ontology and protein interaction network

Xin Chen, Wei Jiang, Qianghu Wang, Teng Huang, Peng Wang, Yan Li, Xiaowen Chen, Yingli Lv and Xia Li*

BMC Medical Genomics 2012, 5:43  doi:10.1186/1755-8794-5-43

Include


Format