Download references

Open Access

A seroepidemiologic study of Reston ebolavirus in swine in the Philippines

Yusuke Sayama, Catalino Demetria, Mariko Saito, Rachel R Azul, Satoshi Taniguchi, Shuetsu Fukushi, Tomoki Yoshikawa, Itoe Iizuka, Tetsuya Mizutani, Ichiro Kurane, Fidelino F Malbas, Socorro Lupisan, Davinio P Catbagan, Samuel B Animas, Rieldrin G Morales, Emelinda L Lopez, Karen Rose C Dazo, Magdalena S Cruz, Remigio Olveda, Masayuki Saijo, Hitoshi Oshitani and Shigeru Morikawa*

BMC Veterinary Research 2012, 8:82  doi:10.1186/1746-6148-8-82

Include


Format