Download references

Open Access

Calcium-deficiency assessment and biomarker identification by an integrated urinary metabonomics analysis

Maoqing Wang, Xue Yang, Fan Wang, Ran Li, Hua Ning, Lixin Na, Yifan Huang, Yue Song, Liyan Liu, Hongzhi Pan, Qiuju Zhang, Lijun Fan, Ying Li* and Changhao Sun*

BMC Medicine 2013, 11:86  doi:10.1186/1741-7015-11-86

Include


Format