Download references

Open Access

Targeting insulin resistance in type 2 diabetes via immune modulation of cord blood-derived multipotent stem cells (CB-SCs) in stem cell educator therapy: phase I/II clinical trial

Yong Zhao*, Zhaoshun Jiang, Tingbao Zhao, Mingliang Ye, Chengjin Hu, Huimin Zhou, Zhaohui Yin, Yana Chen, Ye Zhang, Shanfeng Wang, Jie Shen, Hatim Thaker, Summit Jain, Yunxiang Li, Yalin Diao, Yingjian Chen, Xiaoming Sun, Mary Beth Fisk and Heng Li

BMC Medicine 2013, 11:160  doi:10.1186/1741-7015-11-160

Include


Format