Download references

Open Access

Intracranial hemorrhage in adult patients with hematological malignancies

Chien-Yuan Chen*, Chan-Hwei Tai, Aristine Cheng, Hung-Chang Wu, Woei Tsay, Jia-Hau Liu, Pey-Ying Chen, Shang-Yi Huang, Ming Yao, Jih-Luh Tang and Hwei-Fang Tien*

BMC Medicine 2012, 10:97  doi:10.1186/1741-7015-10-97

Include


Format