Download references

Open Access Highly Accessed

CD133+CXCR4+ colon cancer cells exhibit metastatic potential and predict poor prognosis of patients

Shan-shan Zhang, Zhi-peng Han, Ying-ying Jing, Shuang-fen Tao, Tie-jun Li, Hao Wang, Yang Wang, Rong Li, Yang Yang, Xue Zhao, Xiao-dong Xu, En-da Yu, Yao-cheng Rui, Hou-jia Liu, Li Zhang* and Li-xin Wei*

BMC Medicine 2012, 10:85  doi:10.1186/1741-7015-10-85

Include


Format