Download references

Open Access Open Badges

Architectures of archaeal GINS complexes, essential DNA replication initiation factors

Takuji Oyama, Sonoko Ishino, Seiji Fujino, Hiromi Ogino, Tsuyoshi Shirai, Kouta Mayanagi, Mihoko Saito, Naoko Nagasawa, Yoshizumi Ishino and Kosuke Morikawa*

BMC Biology 2011, 9:28  doi:10.1186/1741-7007-9-28

Include


Format