Download references

Open Access Highly Accessed

Evidence that a West-East admixed population lived in the Tarim Basin as early as the early Bronze Age

Chunxiang Li, Hongjie Li, Yinqiu Cui, Chengzhi Xie, Dawei Cai, Wenying Li, Victor H Mair, Zhi Xu, Quanchao Zhang, Idelisi Abuduresule, Li Jin, Hong Zhu and Hui Zhou*

BMC Biology 2010, 8:15  doi:10.1186/1741-7007-8-15

Include


Format