Download references

Open Access

Ambient temperature enhanced freezing tolerance of Chrysanthemum dichrum CdICE1 Arabidopsis via miR398

Yu Chen, Jiafu Jiang, Aiping Song, Sumei Chen, Hong Shan, Huolin Luo, Chunsun Gu, Jing Sun, Lu Zhu, Weimin Fang and Fadi Chen*

BMC Biology 2013, 11:121  doi:10.1186/1741-7007-11-121

Include


Format