Download references

Open Access

Direct economic burden of hepatitis B virus related diseases: evidence from Shandong, China

Jingjing Lu, Aiqiang Xu, Jian Wang*, Li Zhang, Lizhi Song, Renpeng Li, Shunxiang Zhang, Guihua Zhuang and Mingshan Lu

BMC Health Services Research 2013, 13:37  doi:10.1186/1472-6963-13-37

Include


Format