Download references

Open Access Open Badges

Effects of paliperidone extended release on the symptoms and functioning of schizophrenia

Min-Wei Huang, Tsung-Tsair Yang, Po-Ren Ten, Po-Wen Su, Bo-Jian Wu, Chin-Hong Chan, Tsuo-Hung Lan, I-Chao Liu, Wei-Cheh Chiu, Chun-Ying Li, Kuo-Sheng Cheng and Yu-Chi Yeh*

BMC Clinical Pharmacology 2012, 12:1  doi:10.1186/1472-6904-12-1

Include


Format