Table 3

Expression of PGI, PGII and PGI/II ratio in situ and in serum
Gastric mucosa N In situ PGI (IRS) In situ PGII (IRS) In situ PGI/II ratio Serum PGI (microg/L) Serum PGI (microg/L) Serum PGI/II ratio
NOR 30 7.5(5.0,10.0) 8.5(5.8,10.3) 1.0(0.7,1.1) 68.2(47.8,146.8) 6.3(4.1,9.2) 15.3(8.9,20.2)
GS 70 6.0(3.0,9.00 6.0(3.0,9.0) 1.0(0.7,1.4) 72.5(53.5,102.3) 6.4(4.3,13.9) 9.8(7.6,14.3)
GA 54 2.0(1.0,3.0) 2.5(1.0,4.3) 0.8(0.4,1.1) 87.4(56.3,127.1) 10.7(6.6,15.6) 8.6(4.8,12.4)
GC 31 0.0(0.0,0.0) 0.0(0.0,0.0) 0.0(0.0,0.0) 86.6(64.8,139.2) 15.8(7.7,24.9) 6.1(3.7,11.7)

Note: levels of PGI, PGII and PGI/II ratio were represented as median (25%,75%).

Li et al.

Li et al. BMC Clinical Pathology 2013 13:22   doi:10.1186/1472-6890-13-22

Open Data