Download references

Open Access Open Badges

The protective effects of ginsenoside Rg1 against hypertension target-organ damage in spontaneously hypertensive rats

Hui Chen, Jun Yin, Yanpin Deng, Min Yang, Lingling Xu, Fukang Teng, Defang Li, Yufan Cheng, Sha Liu, Dong Wang, Tingting Zhang, Wanying Wu, Xuan Liu, Shuhong Guan, Baohong Jiang* and Dean Guo*

BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:53  doi:10.1186/1472-6882-12-53

Include


Format