Download references

Open Access Open Badges

Involvement of spinal orexin A in the electroacupuncture analgesia in a rat model of post-laparotomy pain

Xiao-Ming Feng, Wen-Li Mi, Fang Xia, Qi-Liang Mao-Ying, Jian-Wei Jiang, Sheng Xiao, Zhi-Fu Wang, Yan-Qing Wang and Gen-Cheng Wu*

BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:225  doi:10.1186/1472-6882-12-225

Include


Format