Table 4

Composition of Kampo medicines
Kampo Medicine Ingredients (crude drugs)
Hangeshashinto Pinelliae Tuber Scutellariae Radix Zingiberis Processum Rhizoma Glycyrrhizae Radix Zizyphi Fructus Ginseng Radix Coptidis Rhizoma
Hochuekkito Astragali Radix Atractylodis lanceae Rhizoma Ginseng Radix Angelicae Radix Bupleuri Radix Zizyphi Fructus Aurantii Nobilis Pericarpium Glycyrrhizae Radix Cimicifugae Rhizoma Zingiberis Rhizoma
Rikkunshito Atractylodis lanceae Rhizoma Ginseng Radix Pinelliae Tuber Poria Zizyphi Fructus Aurantii Nobilis Pericarpium Glycyrrhizae Radix Zingiberis Rhizoma
Juzentaihoto Astragali Radix Cinnamomi Cortex Rehmanniae Radix Paeoniae Radix Cnidii Rhizoma Atractylodis lanceae Rhizoma Angelicae Radix Ginseng Radix Poria Glycyrrhizae Radix
Yokukansan Atractylodis lanceae Rhizoma Poria Cnidii Rhizoma Uncariae Uncis cum Ramulus Angelicae Radix Bupleuri Radix Glycyrrhizae Radix
Shakuyakukanzoto Glycyrrhizae Radix Paeoniae Radix
Daikenchuto Zingiberis Processum Rhizoma Ginseng Radix Zanthoxyli Fructus
Goshajinkigan Rehmanniae Radix Achyranthis Radix Corni Fructus Dioscoreae Rhizoma Plantaginis Semen Alismatis Rhizoma Poria Moutan Cortex Cinnamomi Cortex Processi Aconiti Radix

Ingredients of each Kampo medicine were based on the package inserts of Tsumura products [28].

Scientific names of ingredients were based on Metabolomics.jp [29] and The Japanese Pharmacopeia Fifteenth edition [30].

Iwase et al.

Iwase et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012 12:222   doi:10.1186/1472-6882-12-222

Open Data