Table 2

Main components of traditional Chinese medicine treatment
Chinese name Latin name Amount (g)
Bu-Fei Jian-Pi granules
Huang Qi Astragalus propinquus 15
Dang Shen Codonopsis pilosula 15
Bai Zhu Atractylodes macrocephala 12
Fu Ling Wolfiporia extensa 12
Chuan Bei Mu Fritillaria cirrhosa 9
Bu-Fei Yi-Shen granules
Ren Shen Radix Ginseng 9
Huang Qi Astragalus propinquus 15
Gou Qi Zi Lycium barbarum 12
Shan Zhu Yu Cornus officinalis 12
Yin Yang Huo Epimedium brevicornu 9
Yi-Qi Zi-Shen granules
Ren Shen Radix Ginseng 9
Huang Jing Polygonatum sibiricum 15
Shu Di Huang Rehmannia glutinosa 15
Mai Dong Ophiopogon japonicus 15
Wu Wei Zi Schisandra chinensis 9

Li et al.

Li et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012 12:197   doi:10.1186/1472-6882-12-197

Open Data