Download references

Open Access

Timosaponin-BII inhibits the up-regulation of BACE1 induced by Ferric Chloride in rat retina

Ju-Fang Huang, Lei Shang, Pei Liu, Meng-Qi Zhang, Shuang Chen, Dan Chen, Chun-Ling Fan, Hui Wang and Kun Xiong*

BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:189  doi:10.1186/1472-6882-12-189

Include


Format