Download references

Open Access

Multi-center randomized double-blind controlled clinical study of chemotherapy combined with or without traditional Chinese medicine on quality of life of postoperative non-small cell lung cancer patients

Ling Xu, HeGen Li, ZhenYe Xu, ZhongQi Wang, LingShuang Liu, JianHui Tian, JianLi Sun, Lei Zhou, YiLin Yao, LiJing Jiao, Wan Su, HuiRu Guo, PeiQi Chen and JiaXiang Liu*

BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:112  doi:10.1186/1472-6882-12-112

Include


Format