Table 2

Antibodies used for Western blot analysis

Target Protein

Antibodies

Source


Actin

Actin (20–33)

Antibody

Sigma #A-5060

p38

(total form)

p38 MAP kinase

Antibody

Cell Signaling #9212

ERK1/2

(total form)

p44/42 MAP kinase

Antibody

Cell Signaling #9102

p38

(phosphorylated form)

Phospho-p38 MAP kinase

(Thr180/Tyr182) Antibody

Cell Signaling #9211

ERK1/2

(phosphorylated form)

Phospho-p44/42 MAP kinase

(Thr202/Tyr204) Antibody

Cell Signaling #9101


Bougault et al. BMC Biotechnology 2008 8:71   doi:10.1186/1472-6750-8-71

Open Data