Download references

Open Access Highly Accessed

Using protein microarray technology to screen anti-ERCC1 monoclonal antibodies for specificity and applications in pathology

Donghui Ma*, Dror Baruch, Youmin Shu, Kehu Yuan, Zairen Sun, Kaiyan Ma, Toan Hoang, Wei Fu, Li Min, Zhu-Sheng Lan, Fangxun Wang, Lori Mull and Wei-Wu He*

BMC Biotechnology 2012, 12:88  doi:10.1186/1472-6750-12-88

Include


Format