Download references

Open Access

Predictors and outcomes of shunt-dependent hydrocephalus in patients with aneurysmal sub-arachnoid hemorrhage

Yi-Min Wang, Yu-Jun Lin, Ming-Jung Chuang, Tsung-Han Lee, Nai-Wen Tsai, Ben-Chung Cheng, Wei-Che Lin, Ben Yu-Jih Su, Tzu-Ming Yang, Wen-Neng Chang, Chih-Cheng Huang, Chia-Te Kung, Lian-Hui Lee, Hung-Chen Wang* and Cheng-Hsien Lu*

BMC Surgery 2012, 12:12  doi:10.1186/1471-2482-12-12

Include


Format