Download references

Open Access

Reference intervals of serum hyaluronic acid corresponding to the radiographic severity of knee osteoarthritis in women

Haruka Kaneko, Muneaki Ishijima*, Tokuhide Doi, Ippei Futami, Lizu Liu, Ryo Sadatsuki, Anwarjan Yusup, Shinnosuke Hada, Mitsuaki Kubota, Takayuki Kawasaki, Yoshitomo Saita, Yuji Takazawa, Hiroshi Ikeda, Hisashi Kurosawa and Kazuo Kaneko

BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 14:34  doi:10.1186/1471-2474-14-34

Include


Format