Download references

Open Access

Risk of musculoskeletal disorder among Taiwanese nurses cohort: a nationwide population-based study

Yueh-Chin Chung, Chin-Tun Hung, Shu-Fen Li, Horng-Mo Lee, Shyang-Guang Wang, Shu-Chuan Chang, Lee-Wen Pai, Chien-Ning Huang and Jen-Hung Yang*

BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 14:144  doi:10.1186/1471-2474-14-144

Include


Format