Download references

Open Access

Serum heat shock protein 47 levels are elevated in acute interstitial pneumonia

Tomoyuki Kakugawa*, Shin-ichi Yokota, Yuji Ishimatsu, Tomayoshi Hayashi, Shota Nakashima, Shintaro Hara, Noriho Sakamoto, Hiroshi Kubota, Mariko Mine, Yasuhiro Matsuoka, Hiroshi Mukae, Kazuhiro Nagata and Shigeru Kohno

BMC Pulmonary Medicine 2014, 14:48  doi:10.1186/1471-2466-14-48

Include


Format