Download references

Open Access Highly Accessed

Establishing a nationwide emergency department-based syndromic surveillance system for better public health responses in Taiwan

Tsung-Shu Joseph Wu, Fuh-Yuan Frank Shih, Muh-Yong Yen, Jiunn-Shyan Julian Wu, Shiou-Wen Lu, Kevin Chi-Ming Chang, Chao Hsiung, Jr-How Chou, Yu-Tseng Chu, Hang Chang, Chan-Hsien Chiu, Fu-Chiang Richard Tsui, Michael M Wagner, Ih-Jen Su and Chwan-Chuen King*

BMC Public Health 2008, 8:18  doi:10.1186/1471-2458-8-18

Include


Format