Open Access Open Badges Pre-publication history

Epidemiological characteristics of acute disseminated encephalomyelitis in Nanchang, China: a retrospective study

Chang-hui Xiong, Yan Yan*, Zhen Liao, Shi-hui Peng, Hai-rong Wen, Yan-xia Zhang, Shu-hua Chen, Jian Li, Hai-ying Chen, Xiao-wu Feng, Hui-qing Yao, Li Huang and Li Zhang

BMC Public Health 2014, 14:111  doi:10.1186/1471-2458-14-111

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 03 Jul 2013
Resubmission - Version 2 Manuscript 03 Jul 2013
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 03 Jul 2013
Resubmission - Version 4 Manuscript 08 Jul 2013
Resubmission - Version 5 Manuscript Author's comment 12 Aug 2013
Resubmission - Version 6 Manuscript Author's comment 13 Aug 2013
Reviewer's Report Anannit Visudtibhan 10 Oct 2013
Reviewer's Report HIroyuki Torisu 14 Oct 2013
Resubmission - Version 7 Manuscript Author's comment 31 Oct 2013
Resubmission - Version 8 Manuscript Author's comment 20 Nov 2013
Editorial acceptance 02 Dec 2013
Published 04 Feb 2014